Arbeidsrett

Arbeidsretten deles vanligvis opp i to deler; den individuelle del, som er reglene som gjelder den enkelte arbeidstaker og dennes forhold til sin arbeidsgiver, og den kollektive del som dreier seg om reglene om tariffavtaler, hvem som er bundet av dem, tolkningen av slike avtaler og regler for streik og lockout.

I det praktiske arbeidsliv er det særlig arbeidsrettens individuelle del som er av interesse.

Store deler av den individuelle arbeidsretten er lovregulert. Av lover med stor praktisk betydning nevnes arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven, ferieloven og folketrygdloven. I tillegg finnes en rekke bestemmelser knyttet til arbeidsgiveravgift, skatt og forsikringsordninger som særlig arbeidsgiver må være oppmerksom på.

Reglene om ansettelse og opphør av arbeidsforhold kan som hovedregel ikke en arbeidsgiver fraskrive seg overfor en arbeidstaker, hvilket innebærer at arbeidstaker er gitt en stor grad av beskyttelse mot vilkårlige avgjørelser fra arbeidsgivers side.

Det stilles i praksis strenge krav til arbeidsgiversiden i forbindelse med dokumentasjon, saklighetsvurderinger og form til dokumenter. Det er vår erfaring at det ofte gjøres unødvendige og kostbare feil fra arbeidsgiversiden. Især ved oppsigelse/avskjed vil dårlig saksbehandling regelmessig medføre erstatningsansvar for arbeidsgiver.

Vi bistår blant annet bistå med utarbeidelse av arbeidsavtaler, rutinebeskrivelser og dokumentasjon i løpende arbeidsforhold, gjennomgang og saksvurdering knyttet til omorganisering eller omplassering/ oppsigelse/avskjed av arbeidstakere samt utarbeidelse av formriktige dokumenter. Vi tilbyr også bistand i forbindelse med konkrete tvister knyttet til ovennevnte.

For arbeidstakere vil bistår vi særlig i forbindelse med oppsigelse eller avskjed.