Arv / arveoppgjør

Arveretten omhandler rettsreglene som gjelder arvegangen etter en persons død. Rettsområdet må ses i sammenheng med reglene om skifte. Området grenser opp mot familieretten, og ekteskapsloven fra 1991 kan derfor også være av betydning.

Det er to måter man kan arve på etter norsk rett – arv etter loven og arv etter testament.

Blant folk flest er ordet arveoppgjør mest brukt. I juridisk ordbruk er dødsboskifte den vanligste betegnelsen på prosessen rundt det å avvikle og fordele en avdød persons formue og forpliktelser.

Med arveoppgjør menes den juridiske, økonomiske og praktiske avviklingen av alt avdøde etterlot seg av eiendeler og forpliktelser, og fordelingen av det som er igjen etter at utgifter og forpliktelser er gjort opp. Ordene arveoppgjør og dødsboskifte brukes ofte i samme betydning.