Barnefordeling

For samboere og ektefeller som har felles barn sammen, vil et samlivsbrudd ha som konsekvens at partene må gjøre avtale om hvor barnet eller barna skal bo fast etter at mor og far flytter fra hverandre. I forlengelsen av dette må det samtidig utarbeides avtaler som regulerer barnas rett til samvær med den andre forelderen som de ikke bor fast hos.

Mange foreldre klarer uten bistand fra advokat å bli enige om både hvor barnet skal bo fast og hvordan samværsordningen skal gjennomføres og praktiseres. I disse situasjonen vil vår bistand knytte seg til utformingen av avtalen herunder påpeke detaljer som partene kanskje ikke selv er klar over på avtaletidspunktet. En god avtale vil kunne ta høyde for alle eventualiteter og med det skape forutsigbarhet både for foreldrene og ikke minst barna. Dette er viktig for å legge forholdene til rette for et godt samarbeid mellom foreldrene til det beste for barna.

I en god del tilfeller klarer ikke foreldrene å bli enige om fordelingen av barna. Vi har god erfaring med å bistå foreldre når det oppstår tvist.

Et samlivsbrudd vil naturlig ofte innebære store følelsesmessige belastninger for partene og med den konsekvens at partene kan ha problemer med å kunne forholde seg rasjonelt til den annen part. I en slik situasjon og hvor partene skal finne løsninger for felles barn, stiller det ekstra store utfordringer overfor partene. I en slik situasjon kan det være nyttig at partene – enten i fellesskap eller hver for seg – søker bistand hos en advokat for råd og bistand til å utarbeide avtaler.

Vi yter bistand i alle typer saker der mor og/eller far trenger råd og bistand til utarbeidelse av samværsavtaler – herunder bistand i tvistesaker for domstolen.