Bygge og entreprisrett

Vi arbeider løpende med bygg- og anleggssaker for byggherrer, entreprenører og forbrukere.

Bygg- og entrepriserett omhandler rettsreglene om anbudskonkurranser, kontraktsforholdet mellom byggherre og entreprenør og kontraktsforholdet mellom forbruker og entreprenør.

På forbrukerområdet er reglene i bustadoppføringsloven den sentrale rettskilde ved siden av lov om håndverkertjenester. Reglene er i stor utstrekning preseptoriske, dvs. at man ikke kan avtale vilkår som stiller forbrukeren dårligere enn etter loven.

På det profesjonelle området hvor begge avtaleparter er næringsdrivende er det avtalefrihet uten bindinger i bestemte lovregler. Det foreligger imidlertid en rekke kontraktsstandarder som svært ofte velges som bakgrunnsteppe for kontraktsforholdet. Det vanlige i saker mellom profesjonelle byggherrer og entreprenører er at man henviser til standarder som utfylling av det som er uttrykkelig avtalt mellom partene.

Det har de siste år skjedd store forandringer i disse kontraktsstandardene de seneste årene.

Vi kan tilby bistand til oppdragsgivere under hele prosessen fra kontraktsinngåelse og kontraktsgjennomføring eventuell etterfølgende tvisteløsning.