Forvaltningsrett

Forvaltningsrett er læren om rettsregler for offentlig forvaltning. Forvaltningsrett er en underavdeling av offentlig rett, i likhet med statsrett, strafferett og prosessrett.

De generelle reglene som gjelder for all forvaltning betegnes som den alminnelige forvaltningsretten. Innen forvaltningen fins flere ulike grener som i tillegg kan ha spesielle regler. Disse går under fellesbetegnelsen den spesielle forvaltningsretten. Eksempler på slike regler er helserett og sosialrett.

Reglene for forvaltningens virksomhet kan være fastsatt i formelle lover slik som forvaltningsloven og offentlighetsloven, men en like viktig del av slike regler er de ulovfestede. De ulovfestede og lovfestede reglene supplerer hverandre. Prinsipper fastsatt i ulovfestede regler kan føre til at det stilles strengere krav enn det som står i de formelle lovene.

De viktigste pliktene forvaltningen har som er fastsatt i forvaltningsloven og offentlighetsloven kan oppsummeres i følgende punkter:

  • Utredningsplikt
  • Plikt til forhåndsvarsel
  • Plikt til å holde parter løpende underrettet
  • Innsynsrett
  • Taushetsplikt
  • Begrunnelsesplikt
  • Klagerett og rettigheter ved omgjøring
  • Habilitetsregler