Husleierett

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av boliger.

Leieforholdet reguleres av husleieloven av 26. mars 1999. Loven er preseptorisk ved boligleie, dvs. at det ikke kan avtales vilkår som stiller leietaker dårligere enn etter loven.

Selv om det ikke er noe vilkår etter loven anbefales det alltid å inngå skriftlig leieavtale før innflytting. Begge parter vil regelmessig være tjent med at de mest sentrale delene av leieforholdet nedtegnes i en avtale mellom partene. Avtalen bør blant annet beskrive forhold som depositum, husleiens størrelse og muligheter for regulering, fordeling av kostnader, vedlikehold, leieperiode mv.

Ved opphør av husleieforhold gjelder strenge krav til oppsigelsens form og begrunnelse. Leietaker er normalt undergitt betydelig beskyttelse, og det er særlige prosessuelle regler for tvister knyttet til oppsigelser/heving av husleieavtaler. Formfeil eller uriktig begrunnelse for oppsigelse vil ofte medføre at oppsigelsen blir underkjent.

Så vel utleier som leietaker vil normalt kunne få nyttig rådgivning og bistand i forbindelse med opphør av husleieforhold.

Vi kan tilby bistand til utleiere eller leietakere i forbindelse med inngåelse av leieavtale, under leieperioden eller ved opphør av husleieforhold.

Advokat Sverre Bragdø-Ellenes har særskilt kompetanse på dette området og har skrevet litteratur innen dette feltet.

Saker vedrørende opphør av husleieforhold tilhører de prioriterte områder under ordningen med fri rettshjelp.