Jordskifte

Jordskiftesaker har til felles at de angår fast eiendom og at de behandles av jordskifteretten. Vårt firma har bred erfaring i å bistå klienter med rådgivning i jordskiftesaker. Vi har jevnlig prosessoppdrag rundt omkring i landets ulike jordskifteretter.

Sakstypene som behandles i jordskifteretten er av ulik art. Tradisjonelt forbindes jordskifte med makeskifte (arealbytte) mellom skog- og jordbrukseiendommer, men jordskifteretten behandler også et stort antall saker i urbane strøk. Særlig kan nevnes fastsettelse av grenser mellom naboeiendommer og etablering av regler om vedlikehold og drift av privat veg. Videre nevnes at jordskifteretten kan treffe avgjørelser (rettsutgreiing) om rettighetsforhold mellom sameiere, herunder om bruk av uteareal som ligger til eierseksjonssameier.

Vår erfaring er at mange klienter og også advokater har liten innsikt i de muligheter og løsninger som kan oppnås via jordskifteretten. Har man et «problem» knyttet til fast eiendom, kan det godt hende at dette kan løses i jordskifteretten. Vi vil være godt rustet til å gi veiledning om hvordan saken best bør løses.