Kontraktsrett

Avtalerett eller kontraktsrett omhandler i hovedsak de fellesregler som gjelder i alle rettsforhold som stiftes ved en avtale. I avtaleretten behandles blant annet reglene om hvordan avtaler blir til og reglene om ugyldige avtaler.

Videre er det vanlig å behandle reglene om fullmakt innenfor avtaleretten. Norsk avtalerett er bygget på romerretten. Norsk avtalerett er derfor veldig lik annen europeisk rett og nær identisk annen nordisk avtalerett. Med økt internasjonalisering er det en merkbar trend mot globalisering av avtaleretten. Norsk avtalerett bygger på noen grunnleggende prinsipper som vi blant annet finner i Kristian 5.s Norske Lov (NL) 5-1-1 og 5-1-2. Disse prinsippene er:

  • Avtaler skal holdes
  • Formfrihet
  • Avtalefrihet

"Muntlige avtaler er like bindende som skriftlige avtaler" sies det gjerne. Det er også korrekt. I mange tilfeller vil utfordringer imidlertid ligge i å bevise at det foreligger en avtale.

Vi bistår næringsdrivende og private for alle typer avtaleforhold, både hva gjelder opprettelse, vurdering av allerede inngåtte avtaler og forhold av betydning for gjennomføring av slike.