Naborett

Med naborett menes tradisjonelt de rettsregler som er utformet med sikte på forholdet mellom naboer – hvor grensen går, hva man kan gjøre på egen eiendom og hva man må finne seg i at naboen gjør på sin eiendom. Naborettslige forhold er regulert i en rekke lover, men det er særlig naboloven og grannegjerdeloven som naturlig kan betraktes som naborettslige.

I tillegg finnes et omfattende offentligrettslig regelverk med konsekvenser for forholdet mellom naboer. Særlig gjelder dette plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Det generelle utgangspunkt er at enhver skal kunne utnytte egen eiendom slik man ønsker. Utgangspunktet har imidlertid klare begrensninger dersom utnyttelsen av eiendommen er til plage eller sjenanse for øvrige naboer. Dersom tålegrensen overskrides vil det bla. kunne være aktuelt å kreve retting, vederlag eller erstatning.

Vi bistår jevnlig oppdragsgivere i forbindelse med naborettslige problemstillinger.