Skifteattest

For å få skifteattest, må arvingene sende inn utfylt og undertegnet skifteerklæring (“Erklæring om privat skifte av dødsbo”) til tingretten eller byfogden (tidligere skifteretten) i den rettskretsen avdøde bodde. Vanligvis sender retten skifteattest tilbake til arvingene innen 1-2 uker etter at skifteerklæringen er sendt inn, dette under forutsetning av at alle arvinger undertegner skifteerklæringen. Hvis ikke alle arvingene har undertegnet, kommer skifteerklæringen først etter at det er gått 60 dager siden dødsfallet.

Skifteattesten gir arvingene rett til å disponere over avdødes eiendeler – herunder for eksempel avslutte bankkonti, selge fast eiendom og verdipapirer, inngå avtaler med mer.

Det kan være praktisk å overlate arbeidsoppgaver for boet til en eller noen av arvingene, eller til en utenforstående, f.eks. til en advokat. Da må vedkommende ha fullmakt fra arvingene i tillegg til skifteattest for å kunne disponere eiendeler, bankkonti og annet.