Priser/Vilkår

Kostnaden forbundet med oppdraget vil i første rekke avhenge av medgått tid, oppdragets art og vanskelighetsgrad. Timeprisen for det enkelte oppdrag skal avtales i oppdragsbekreftelsen.
Pr. i dag beregner vi følgende veiledende timesatser:
For private/forbruker: NOK 1.100 – 1.600 eks. mva.
For næringsdrivende: NOK 1.500 – 2.100 eks. mva.
Inklusive merverdiavgift utgjør ovennevnte timesatser NOK 1.375 – 2.000 for private/forbruker, og NOK 1.875 -2.500 for næringsdrivende.
Utlegg blir belastet særskilt.
Fast pris for salær i tilknytning til overdragelse av eiendom hvor kjøper og selger har funnet hverandre er kr 10 000,- pluss mva, totalt kr 12 500,-.

Fri rettshjelp

En rekke saker er underlagt fri rettshjelp. Eksempler på saker hvor det gis fri rettshjelp er barnefordeling, oppsigelse i arbeids- og husleieforhold, klage på NAV m.m. Kontakt advokatene for en uforpliktende samtale om hvorvidt saken er underlagt fri rettshjelp.

Forsikringsdekning

De fleste forsikringsordninger har en egen polise som dekker utgifter til advokat. Polisen vil normalt være begrenset til enkelte sakstyper og som regel forutsette at det dreier seg om en tvist. Det betales egenandel som er fastsatt i den enkelte forsikringsavtale

Faglige og etiske retningslinjer

Vi er medlem av Den Norske Advokatforening og jobber etter regler om god advokatskikk.
Ved oppstart av oppdraget sender vi oppdragsbekreftelse pr mail eller post, som aksepteres av klienten dersom tilbakemelding om at oppdraget ikke aksepteres innen sju dager. For en fullstendig oversikt over reglene.

Les her >>

Wangensteen & Co Advokater AS er registret i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 999 277 853. Tjenesteyterens yrkestittel gitt i Norge er ’advokat’. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Tjenesteyterne advokater tilknyttet selskapet er medlem i Advokatforeningen. Tjenesteyter har stilt lovpålagt sikkerhet er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar sikrede pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning.