ADVOKAT SVERRE BRAGDØ-ELLENES

JURIDISK RÅDGIVNING OG PROBLEMLØSNING | TRANSAKSJONER | FORRETNINGSFØRSEL | STYREARBEID

Med mer enn tyve års erfaring som advokat for næringsliv og privatperson, fungerer jeg både som rådgiver og erfaren prosedyreadvokat. Jeg bistår faste klienter og utvalgte nye klienter med utgangspunkt i Sørlandet.

Min overbevisning er at velstrukturerte prosesser og grundig dokumentasjon ofte kan forhindre potensielle tvister. For å minimere belastningen ved ressurskrevende og kostbare rettstvister, legger jeg vekt på å løse saker i en tidlig fase.

Min arbeidsmetode er preget av uformell tilnærming, samtidig som jeg sikrer kvalitet og langsiktighet. Som forretningsfører for både sameier og selskaper, tar jeg ansvar for å ivareta deres interesser. Jeg har også bred erfaring som aktør og rådgiver innen eiendomsutvikling, reguleringssaker og byggeprosjekter.

I min praksis er målet å tilby helhetlig rådgivning av høy kvalitet til en fornuftig pris.

Jeg er også Islands konsul i Kristiansand.

Advokatvirksomhet

JURIDISK RÅDGVNING

Ved å bruke juridisk rådgivning tidlig skapes gode prosesser, systemer og nødvendig dokumentasjon. Det sikrer verdier og forebygger tvister, og koster relativt lite.
Det er alltid bedre å vite hva som er situasjonen, risiko og alternativer. Først ved oversikt kan gode beslutninger tas.

FORHANDLINGER

Når problemene kommer er det viktig å starte med å få oversikt over situasjonen. Hva er utfallsrom og hvilke alternativer finnes. Hva er risikoen og hva kan jeg gjøre for å unngå eller redusere problemet. Svaret vil ofte være forhandlingsbaserte løsninger.

TVISTELØSNING

Tidvis er behandling av saker i domstolene uunngåelig. Vi sikrer en god gjennomføring og trygghet i prosessen. Vi konsulterer og samarbeider med andre hvis klient og sak er tjent med det.

TRANSAKSJONER

En god forretningsadvokat er ikke bare en støtte i prosessen med utforming og gjennomføring av kontrakt, men også en aktiv bidragsyter- en fasilitator og en dealmaker. Tidlig planlegging og involvering gir resultater.

RESTRUKTURERING / KONKURS

Som fast bostyrer i konkursbo ved Agder tingrett og med lang erfaring fra inndrivelse av pengekrav og gjeldsforhandling, er jeg en god partner innen konkurs, gjeldsforhandling og inndrivelse av pengekrav.

FAST EIENDOM

Med lang erfaring som prosedyreadvokat i saker om fast eiendom er jeg en god rådgiver og problemløser på dette området. Alt fra eiendomsrett, tingsrett, husleie og tomtefeste, til vei- og bryggetvister, bygge og entreprisesaker, til eiendomsutvikling og grunneieravtaler.

SELSKAPSRETT

Bistand med selskapsstiftelse, løpende rådgivning, endringer, aksjonæravtaler og lignende, samt ivaretakelse av de mange formelle forpliktelsene som påhviler aktørene.

TRANSAKSJONER. GENERASJONSSKIFTE

Jeg har lang erfaring med å bidra til å gjennomføre trygge eierskifter av eiendom og virksomheter, utarbeidelse av avtaleverk for fremtiden, testamenter og fremtidsfullmakter.

STYREARBEID

Jeg påtar meg også flere styreverv innen eiendom og annen virksomhet, og har bred erfaring fra verv i ulike selskap og noe offentlig virksomhet.

Islands konsul i Kristiansand

En konsul er en stats stedlige representant i et fremmed land, og leder av et konsulat. Typiske oppgaver er bistand i passaker, arbeid med forhåndsvalg for islendinger i området og som rådgiver for islendinger på reise, som bor i regionen og for privatpersoner og virksomheter med forbindelse til Island. Konsulater finnes gjerne på steder i landet der det er enn viss avstand til ambassade eller der et land ikke har ambassade.

Islands ambassade ligger i Oslo:
Government of Iceland | Islands ambassade i Oslo

Utgitt faglitteratur

Sammen med Line Parelius har jeg skrevet boken Husleieavtaler (3. utgave 2023)

Boken er en generell fremstilling av norsk husleierett, og gir en grundig innføring i regelverket for leie av bolig og lokale. Forfatterne tar for seg avtaleinngåelse, gyldighet og tolkning av husleieavtaler. Deretter behandles husleiens størrelse og endring av husleien, ulike former for sikkerhetsstillelse, leietid, overlevering og mangelspørsmål. Videre drøftes partenes forpliktelser mens leieforholdet består, blant annet bruk av husrommet, vedlikeholdsansvar, misligholdssanksjoner og personskifte. De forskjellige opphørsmåter er behandlet, blant annet utløp av tidsbestemt leieavtale, reglene for oppsigelse og heving. Også prosessuelle spørsmål er behandlet, både inndriving av pengekrav, reglene om avgjørelser av takstnemnd og husleietvistutvalg, og tvangsfravikelse. En rekke andre viktige spørsmål er også drøftet, blant annet obligasjonsleieretter og leieavtalers stilling ved konkurs.

Line Andreassen Parelius er cand.jur. og advokat i Advokatfirmaet Stadheim Vollen Parelius og tidligere advokat i Huseiernes Landsforbund, foreleser på BI og kursleder og foreleser ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun brukes også som sensor samme sted. Sverre Bragdø-Ellenes er cand.jur. og har drevet advokatvirksomhet i Kristiansand siden 2006. Han har tidligere jobbet som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, advokatfullmektig i Advokatfirmaet BAHR, og vært stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.

Skroll til toppen